Kształtowanie zabezpieczeń w umowach kredytowych

Umowa kredytowa to strefa problematyczna, szczególnie z perspektywy kredytobiorców. Instytucje finansowe posiadają z reguły znaczącą przewagę prawną, ekonomiczną nad klientem. Aby zrównoważyć interesy obu grup ustanowiono normy prawne obsługi kredytów gotówkowych w ustawie o kredycie konsumenckim, sprawdź korzystne oferty oraz dobierz odpowiedni kredyt dla siebie na 17bankow.com.

Jak rozumieć wartość zabezpieczenia w umowach kredytowych?

Wskazany akt prawny racjonalnie zabezpiecza interesy konsumentów i wykazuje zgodność z normami unijnymi. Kredytodawca przy ocenie kredytobiorcy ma prawo do wprowadzenia pewnych zabezpieczeń osobistych lub rzeczowych. Banki w Polsce zgodnie z rekomendacjami KNF nie obsługują ryzykownych zobowiązań. A analiza zdolności kredytowej to podstawa do nawiązania współpracy. Teoretycznie wartość zabezpieczenia powinna pokryć ewentualne koszty obsługi windykacyjnej, prawnej, opłaty podatków, inne koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem placówki kredytodawcy. Od zabezpieczenia odchodzi się przy kredytach w rachunku bieżącym. Bank udziela takich zobowiązań po wnikliwej obserwacji dochodów. Stabilna sytuacja ekonomiczna umożliwia zadłużenie na preferencyjnych warunkach, bez zabezpieczeń.

Klasyczny podział zabezpieczeń (rzeczowe i osobiste)

Standardowe zabezpieczenia w kredytach gotówkowych to poręczenie, weksel in blanco, blokada środków na rachunku osobistym. Konsument w aktualnych warunkach prawnych charakteryzuje się dobrą ochroną, ponieważ bank przy udzielaniu kredytu konsumenckiego nie może narzucać nietypowych opłat, nadmiernych kosztów pozaodsetkowych, ani windykacyjnych. Te bowiem normuje ustawa o kredycie konsumenckim (odpowiedni wzór do dyspozycji). Zabezpieczenia można podzielić na osobiste i rzeczowe. W pierwszej grupie chodzi o poniesienie pełnej odpowiedzialności osobistej za zadłużenie. Rzeczowe zabezpieczenie wiąże się z wartością, np. nieruchomości, czy innego zastawu. Dla banków zabezpieczenia osobiste znaczą mniej niż rzeczowe ze względu na ryzyko śmierci, wypadku, zdarzenia losowego związanego z wypłacalnością poręczyciela. Największe zabezpieczenie spotykane na rynku kredytowym to naturalnie nieruchomość. Przy wysokiej ochronie umowy kredytowej dochodzi do mniejszego skupienia na analizie zdolności kredytowej, wskaźnikach jakościowych i ilościowych. To kredytobiorca bierze odpowiedzialność za właściwą wycenę (dodatkowo płatną, udział biegłego, niezależnego eksperta) zabezpieczeń rzeczowych. Sama deklaracja niestety nie wystarczy.

Zmiana wartości zabezpieczenia w czasie, a ryzyko rozwiązania umowy

Warto również pamiętać o zmianie wartości zabezpieczeń w czasie. To szczególnie istotne przy prowadzeniu zadłużonej działalności gospodarczej. Czasami dochodzi bowiem do sytuacji, gdy zmiana wartości zabezpieczeń uniemożliwia kontynuowanie współpracy z bankiem. Długoterminowe kredyty wiążą się z ryzykiem kolejnej oceny zdolności do spłaty zobowiązania w razie wystąpienia problemów z realną wartością zabezpieczeń.